Kaj je Euribor?

 

EURIBOR (Euro International Offered Rate) – je medbančna obrestna mera, po kateri si banke iz evroobmočja posojajo denar za določeno ročnost.

Kaj je Efektivna obrestna mera (EOM)?

 

Efektivna obrestna mera (EOM) je (v odstotku izražena) letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja, pri čemer so upoštevani vsi pogoji posojila od skupnega zneska posojila prek  črpanja in roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja posojila do drugih morebitnih bremen, ki v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih, sodijo v ta izračun. Efektivna obrestna mera se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. Posledično se lahko dve posojili, ki se sicer popolnoma ujemata v glavnici, ročnosti, načinu obračuna obresti in pogodbeni obrestni meri, po upoštevanju vseh relevantnih stroškov, tudi bistveno razlikujeta.

Kako poteka sklenitev pogodbe o leasingu?

 

Jemalec leasinga izbere proizvajalca ali dobavitelja predmeta sam na svojo odgovornost in se z njim dogovori o nabavni ceni in pogojih dobave predmeta. Za tako izbran predmet se z leasingojemalcem pogovorimo o pogojih za izvedbo leasinga in izdelamo informativno ponudbo ter posredujemo v izpolnitev vprašalnik s potrebo dokumentacijo za sklenitev pogodbe.  Ko jemalec sprejme ponudbo in leasing odobrimo, jemalec vplača polog ter stroške odobritve in vodenja pogodbe. Po podpisu pogodbene dokumentacije in prejetem plačilu pologa v celoti plačamo predmet   proizvajalcu ali dobavitelju ter ga takoj izročimo v posest in v uporabo jemalcu. Pravni lastnik predmeta v celotnem obdobju trajanja pogodbe ostaja dajalec lizinga.

Kolikšna je najdaljša doba odplačevanja leasinga?

 

Doba financiranja je odvisna od bonitete oz. plačilne sposobnosti lizingojemalca, zneska financiranja, dodatnih zavarovanj in vrste predmeta financiranja. Obdobje trajanja lizinga se določi pri vsaki pogodbi posebej, načeloma je za premičnine od enega do pet let, pri nepremičninah do 10 let, izjemoma pa so obdobja odplačila tudi daljša.

Ali je potrebno predmet leasinga obvezno zavarovati?

 

Vsi predmeti lizinga morajo biti v obdobju lizinga ustrezno zavarovani. Vozila morajo biti poleg obveznega zavarovanja tudi kasko zavarovana (z največ 1-odstotno odbitno franšizo). Zavarovalne police se morajo glasiti ali biti vinkulirane v korist družbe Gorica Leasing-Skupina Nove KBM. Strošek  zavarovanja bremeni jemalca leasinga.

Kaj moram storiti v primeru prometne nesreče, v kateri je udeleženo vozilo, financirano z leasingom?

 

Ker je leasingodajalec lastnik vozila do dokončnega poplačila, je potrebno v primeru prometne nesreče pridobiti soglasje leasingodajalca za popravilo vozila.

Ali so obroki za odplačilo leasinga fiksni ali se mesečno spreminjajo?

 

Obrestna mera je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del je vezan na 6-mesečni Euribor. V primeru spremembe Euriborja za več kot 0,25 odstotne točke se plan plačil ustrezno prilagodi.

Ali je možno predčasno poplačilo obveznosti po leasing pogodbi?


Če želite predčasno poplačati obveznosti, vam pripravimo informativni izračun predčasnega odkupa točno na dan odkupa. Na podlagi vašega plačila, izkazanega na informativnem izračunu, pripravimo zaključek pogodbenega razmerja s pooblastilom za izbris našega lastništva.

Kako se obračunajo obresti pri predčasnem poplačilu obveznosti?

 

Leasingojemalec plača obresti, ki so zaračunane do dokončnega poplačila leasinga. V primeru predčasnega poplačila pogodbe plača leasingojemalec le obresti do datuma predčasnega poplačila. Vse bodoče obresti v obrokih se diskontirajo in jih stranka ne plača.

Kako se po koncu leasinga prenese lastništvo predmeta leasinga na leasingojemalca?

 

Leasingodajalec izda pisno izjavo, s katero prenaša vse lastninske pravice na leasingojemalca. Ta izjava je osnova za izbris leasingodajalca iz prometnega dovoljenja vozila in s to izjavo leasingojemalec lahko prosto razpolaga s predmetom leasinga.

Ali je pri operativnem leasingu možen odkup vozila?


Pri operativnem leasingu se ne predvideva, da bi najemnik pridobil lastninsko pravico nad predmetom leasinga. Lahko pa najemnik po končanem najemu odkupi vozilo po tržni ceni, v kolikor se leasing hiša odloči za odprodajo svojega osnovnega sredstva.

Kako se obravnava prekoračitev dogovorjenega števila kilometrov v primeru operativnega leasinga?


Ker je vrednost vozila vezana na število prevoženih kilometrov in čas leasinga, se že pri pripravi pogodbe to upošteva in se na osnovi tega določi višina najemnine. V primeru prekoračitve  dogovorjenega števila prevoženih kilometrov s strani najemnika,  je tržna vrednost takega vozila nižja od predvidene. Zato mora najemnik doplačati razliko nezaračunane najemnine, ki bi jo sicer plačal skoz čas najema, če bi bilo že ob sklenitvi pogodbe dogovorjeno realno število prevoženih kilometrov.

Kdaj pride do odvzema vozila/predmeta leasinga s strani leasingodajalca?


V primeru nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti po pogodbi se s stranko poskušamo dogovoriti o ustreznejši obliki izpolnjevanja obveznosti oz. poplačila. V kolikor dogovori niso možni oz. se jih stranka ne drži, se poslužimo skrajnega ukrepa in vozilo/predmet leasinga odvzamemo in s kupnino od prodaje poskušamo zmanjšati nastali dolg stranke.